Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), zwanym RODO, poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje
na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, niniejszym pragniemy poinformować Państwa oraz
rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące polityki prywatności:
1. Kto będzie administratorem Państwa danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest JENOVA GREGROS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, ul. Jamesa Cooka 8,
55-200 Oława, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0001011169, NIP 9141564927, REGON 361830348
2. Kto jest inspektorem ochrony danych?
Inspektorem Ochrony Danych jest JENOVA GREGROS Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Oławie, ul. Jamesa Cooka 8,
55-200 Oława, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0001011169, NIP 9141564927, REGON 361830348. W razie pytań
dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także
przysługujących Państwu uprawnień, mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail:
biuro@jenovagregros.pl
3. Co ma na celu przetwarzanie danych osobowych?
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach:
a) rekrutacji na stanowisko opiekunki/opiekuna osób starszych
b) handlowych oraz marketingowych
4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych?
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO
oraz art. 9 ust. 2 lit. a, zgodnie z którymi przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej
zgody.
5. Kto będzie odbiorcą danych osobowych?
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
– klienci firmy JENOVA GREGROS
– podmioty świadczące usługi dla JENOVA GREGROS, ubezpieczeniowe, kadrowo – księgowe,
informatyczne, prawnicze
-koordynatorzy JENOVA GREGROS zajmujący się pozyskiwaniem klientów
6. Komu będą przekazywane dane osobowe?
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane
osobowe w celu realizacji zleceń.
6. Na jaki okres będą przechowywane dane?
Okres przechowywania Państwa danych osobowych, będzie do czasu odwołania wyrażonej
zgody lub przez okres 5 lat od rozpoczęcia przetwarzania danych osobowych.
7. Jakie przysługują Państwu uprawnienia z tym związane?
Mają Państwo prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych
b) sprostowania danych
c) usunięcia danych
d) ograniczenia przetwarzania danych
e) prawo do przenoszenia danych
f) prawo wniesienia sprzeciwu
8. Prawo do cofnięcia zgody
Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
9. Prawo do wniesienia skargi
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO.
10. Dobrowolność podania danych
Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do
wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz do otrzymywania pełnej informacji na temat
naszych ofert. Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili
wypełnienia kwestionariusza osobowego.